Rovnako ako súdne konanie aj mediácia má tiež svoje zabehnuté pravidlá a postupy.

Čo teda môžete očakávať, ak sa rozhodnete vyriešiť svoj spor práve prostredníctvom mediácie?

→  mediačné sedenie prebieha za prítomnosti mediátora a strán sporu

→ v určitých prípadoch sa mediačného stretnutia môže zúčastniť  aj ďalší mediátor a   zástupcovia sporiacich sa strán, pričom zástupcami môžu byť najmä právni zástupcovia alebo zákonní zástupcovia neplnoletých osôb alebo osôb s obmedzenou právnou spôsobilosťou

→ ak si to okolnosti vyžadujú, môžu sa mediácie zúčastniť znalci či experti, iní odborníci, napr. lekár, psychológ, psychiater, sociálny pracovník a pod. a taktiež osoby, ktoré sú riešením problému dotknuté, napr. príbuzní strán sporu

→ účasť iných osôb na mediácii je však podmienená súhlasom všetkých zúčastnených strán sporu

→ mediačné stretnutie môže prebiehať buď spoločne – strany sporu a mediátor alebo oddelene ( individuálne ) sedenia, ktoré využíva mediátor v prípade, keď by jedna zo zúčastnených strán sporu pred druhou stranou sporu nechcela alebo nevedela vypovedať také skutočnosti, ktoré sú dôležité pri pochopenie sporu

→ maximálna dĺžka mediačného sedenia v klasických sporoch sú 2-3 hodiny

→ ak sa spor medzi stranami nepodarí vyriešiť počas prvého sedenia, mediátor so stranami sporu dohodne ďalšie stretnutie

→ ak to časové možnosti zúčastnených strán a ich pripravenosť a ochota k dohode umožňujú je možné ukončiť spor kvalitnou dohodou aj v priebehu 1-2 dní od podpísania Dohody o začatí mediácie

Ako prebieha mediácia v našej mediačnej kancelárii ?

Oslovenie mediátora a úvodná konzultácia

Osobnú konzultáciu v našej kancelárii si môžete dohodnúť  buď prostredníctvom telefonického alebo e-mailového kontaktu.

Osloviť mediátora a dať podnet na mediačné stretnutie môže ktorákoľvek zo sporových strán, prípadne aj súčasne obe strany sporu.

Samozrejme mediačné stretnutie je možné iniciovať aj v prípade, ak už začalo súdne konanie.

V rámci úvodnej diskusie si s Vami mediátor prekonzultuje problém, poprípade aj doterajšie kroky, ak sa sporná strana snažila tento problém už riešiť. V prípade, že sú k dispozícii dokumenty týkajúce sa problému, tak je potrebné ich so sebou priniesť.

Následne mediátor posúdi vhodnosť sporu na mediáciu. Ak z poskytnutých informácií vyplýva, že spor je možné riešiť formou mediácie, mediátor osloví písomne ( prípadne i telefonicky) a to v čo najkratšom čase, druhú budúcu stranu sporu k účasti na mediácii, pričom po vysvetlení problému a princípu mediácie, má protistrana možnosť vysloviť súhlas s mediáciou alebo ju odmietnuť.

V prípade súhlasu druhej strany s takýmto riešením, mediátor dohodne dátum, miesto a čas  spoločného stretnutia vyhovujúce pre obe strany sporu.

2.) Predmediačné stretnutie

V prípade, ak druhá budúca strana súhlasí s mimosúdnym vyriešením sporu prostredníctvom mediácie, prebehne úvodné prvé predmediačné stretnutie, v rámci ktorého prebehnú nevyhnutné formality potrebné na oficiálne začatie mediácie.

V úvodnej časti stretnutia si strany sporu spolu s mediátorom stanovia vzájomné základné pravidlá komunikácie, ktoré budú platiť aj počas ďalších stretnutí ( v prípade, že budú potrebné ).

Zároveň mediátor vysvetlí princípy mediácie, priebeh mediačného procesu a svoju úlohu v ňom.  Zdôrazní nevyhnutnosť nestrannosti, nezaujatosti a taktiež diskrétnosti všetkých zúčastnených o skutočnostiach, o ktorých sa v priebehu procesu mediácie dozvedia.

Poučím strany sporu o dobrovoľnosti mediácie, o možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, ako aj o dôvernosti celého procesu.

Tiež sa dohodne výška a spôsob platby finančnej odmeny mediátora podľa cenníka.

Nakoniec sa vypracuje Dohoda o začatí mediácie, ktorú podpíšu strany sporu a mediátor.

Momentom zápisu Dohody o začatí mediácie  a zápisu o skončení mediácie podľa zákona o mediácii v Knihe mediácii, prestávajú plynúť všetky premlčacie a prekluzívne lehoty.

3.) Vypovedanie sporu

V tejto fáze stretnutia si mediátor vypočuje všetky strany sporu, pričom každá strana  dostáva neprerušovaný priestor a čas na vysvetlenie svojho pohľadu na sporu a možné návrhy na jeho riešenie.

V prípade, že nastane situácia, že sa strany sporu nevedia dohodnúť, kto opíše situáciu zo svojho pohľadu ako prvý z pravidla začína rozprávať ten, kto kontaktoval mediátora alebo mediátor navrhne losovanie.

Ak je to vhodné a potrebné, môžu obe strany sporu svoje rozprávanie doložiť dôkazmi.

Úlohou mediátora v tejto fáze  je len aktívne počúvať  strany sporu a dohliadať na dodržiavanie základných stanovených pravidiel a dôstojný priebeh mediácie. Ak to uzná za vhodné, môže klásť doplňujúce a objasňujúce otázky tak, aby čo najzrozumiteľnejšie pochopil jadro sporu.

Na záver  tejto fázy sa mediátor snaží neutrálnym spôsom naformulovať vypočuté stanoviská zúčastnených strán tak, aby vytvoril priestor pre hľadanie riešenia.

4.) Definovanie sporu a hľadanie možných riešení

V ďalšej fáze stretnutia sa mediátor snaži pomôcť zúčastneným stranám uvedomiť si, prečo samotný spor vznikol a prostredníctvom komunikácie  aj o vzájomné pochopenie názorov a postojov strán.

Pomáha účastníkom mediačného stretnutia nájsť príčinu sporu a cestu, ako sa z neho dostať.

Ak sa stranám sporu nepodarí na prvom mediačnom sedení nájsť prijateľné východisko, ale majú záujem a ochotu pokračovať v riešení sporu ďalej, mediátor navrhne ďalší termín stretnutia.

5.) Mediačná dohoda

Ak sa  účastníci mediačného stretnutia dohodli na prijateľnom riešení sporu, pristúpi mediátor k spísaniu mediačnej dohody.

Obsahom tejto dohody sú jasne a zrozumiteľne definované jednotlivé body na ktorých sa strany sporu počas mediačného sedenia dohodli.

Podpísaním tejto dohody je mediačný proces ukončený a úloha mediátora ukončená.

Spísaná a podpísaná mediačná dohoda zaväzuje jej účastníkov plniť povinnosti ku ktorým sa v nej zaviazali.

V mediačnej dohode majú strany sporu aj možnosť si dohodnúť  tzv. poistku, t.j.  čo nastane v prípade, ak niekto z účastníkov tejto dohody nebude dodržiavať resp. plniť jej obsah.