Rovnako ako súdne konanie aj mediácia má tiež svoje zabehnuté pravidlá a postupy.

Čo teda môžete očakávať, ak sa rozhodnete vyriešiť svoj spor práve prostredníctvom mediácie?

→  na mediačnom stretnutí sú prítomní mediátor a zúčastnené  strany sporu

→ v určitých prípadoch sa mediačného stretnutia môže zúčastniť  aj ďalší mediátor a   zástupcovia sporiacich sa strán, pričom zástupcami môžu byť najmä právni zástupcovia alebo zákonní zástupcovia neplnoletých osôb alebo osôb s obmedzenou právnou spôsobilosťou

→ ak si to okolnosti vyžadujú, môžu sa mediácie zúčastniť znalci či experti, iní odborníci, napr. lekár, psychológ, psychiater, sociálny pracovník a pod. a taktiež osoby, ktoré sú riešením problému dotknuté, napr. príbuzní strán sporu

→ účasť iných osôb na mediácii je však podmienená súhlasom všetkých zúčastnených strán sporu

→ mediačné stretnutie môže prebiehať buď spoločne – strany sporu a mediátor alebo oddelene ( individuálne ) sedenia, ktoré využíva mediátor v prípade, keď by jedna zo zúčastnených strán sporu pred druhou stranou sporu nechcela alebo nevedela vypovedať také skutočnosti, ktoré sú dôležité pri pochopenie sporu

→ jedno mediačné sedenie zvykne obvykle trvať podľa časových možností  jednu hodinu, avšak maximálny čas odporúčaný na jedno mediačné sedenie v bežných sporoch sú tri hodiny, v prípade, že sa stranám sporu na sedení nepodarí spor vyriešiť, dohodne sa s nimi mediátor na ďalšom stretnutí

→ ak to časové možnosti zúčastnených strán a ich pripravenosť a ochota k dohode umožňujú je možné ukončiť spor kvalitnou dohodou aj v priebehu 1-2 dní od podpísania Dohody o začatí mediácie

Ako prebieha mediácia v našej mediačnej kancelárii ?

Oslovenie mediátora a úvodná konzultácia

V štandardnom a ideálnom prípade mediačnému stretnutiu vždy predchádza oslovenie mediátora, pričom dať podnet na mediáciu môžete jednotlivo- ktorákoľvek zo zúčastnených strán, prípadne aj súčasne obe strany sporu.

Samozrejme mediačné konanie je možné iniciovať aj v prípade, že už začalo súdne konanie.

Osobnú konzultáciu si môžete dohodnúť  buď prostredníctvom telefonického alebo e-mailového kontaktu.

V rámci úvodnej diskusie si s Vami mediátor prejde podstatu problému, poprípade aj doterajšie kroky, ak sa sporná strana snažila tento problém už riešiť. Ak sú k dispozícii dokumenty týkajúce sa problému, tak je potrebné ich so sebou priniesť.

Následne mediátor posúdi vhodnosť sporu na mediáciu. Ak z poskytnutých informácií vyplýva, že spor je možné riešiť formou mediácie, mediátor osloví písomne ( prípadne i telefonicky) a to v čo najkratšom čase, druhú budúcu stranu sporu k účasti na mediácii, pričom po vysvetlení problému a princípu mediácie, má protistrana možnosť vysloviť súhlas s mediáciou alebo ju odmietnuť.

V prípade súhlasu druhej strany s takýmto riešením, mediátor dohodne dátum, miesto a čas  spoločného stretnutia vyhovujúce pre obe strany sporu.

V prípade, ak sa z akéhokoľvek dôvodu odmietate stretnúť s druhou stranou sporu, je možnosť využiť oddelenú mediáciu.

2.) Predmediačné stretnutie

V prípade, ak protistrana vysloví súhlas s riešením sporu formou mediácie, prebehne úvodné prvé predmediačné stretnutie, v rámci ktorého prebehnú nevyhnutné formality potrebné na oficiálne začatie mediácie.

V úvodnej časti stretnutia si zúčastnené strany sporu spolu s mediátorom stanovia vzájomné základné pravidlá komunikácie, ktoré budú platiť aj počas ďalších stretnutí ( v prípade, že budú potrebné ).

Zároveň mediátor vysvetlí princípy mediácie, priebeh mediačného procesu a svoju úlohu v ňom.  Zdôrazní nevyhnutnosť nestrannosti, nezaujatosti a taktiež diskrétnosti všetkých zúčastnených o skutočnostiach, o ktorých sa v priebehu procesu mediácie dozvedia.

Poučím strany sporu o dobrovoľnosti mediácie, o možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, ako aj o dôvernosti celého procesu.

Tiež sa dohodne výška a spôsob platby finančnej odmeny mediátora podľa cenníka.

Napokon sa vypracuje Dohoda o začatí mediácie, ktorú podpíšu strany sporu a mediátor.

Momentom zápisu Dohody o začatí mediácie  a zápisu o skončení mediácie podľa zákona o mediácii v Knihe mediácii, prestávajú plynúť všetky premlčacie a prekluzívne lehoty.

3.) Vypovedanie sporu

V tejto fáze stretnutia si mediátor vypočuje všetky zúčastnené strany sporu, pričom každá strana  dostáva neprerušovaný priestor a čas na vysvetlenie svojho pohľadu na predmet sporu a možné návrhy na jeho riešenie.

V prípade, že nastane situácia, že sa strany sporu nevedia dohodnúť, kto opíše situáciu zo svojho pohľadu ako prvý z pravidla začína rozprávať ten, kto kontaktoval mediátora alebo mediátor navrhne losovanie.

Ak je to vhodné a potrebné, môžu obe strany sporu svoje rozprávanie doložiť dôkazmi.

Úlohou mediátora v tejto fáze  je len aktívne počúvať a dohliadať na dodržiavanie základných stanovených pravidiel a samozrejme aj dôstojný priebeh mediácie. Ak to uzná za vhodné, môže klásť doplňujúce a objasňujúce otázky tak, aby čo najzrozumiteľnejšie pochopil jadro sporu.

Na záver  tejto fázy sa mediátor snaží neutrálnym spôsom naformulovať vypočuté stanoviská zúčastnených strán tak, aby vytvoril priestor pre hľadanie riešenia.

4.) Definovanie sporu a hľadanie možných riešení

V ďalšom priebehu stretnutia sa mediátor snaži pomôcť zúčastneným stranám uvedomiť si, prečo samotný spor vznikol a prostredníctvom komunikácie  aj o vzájomné pochopenie názorov a postojov strán.

Pomáha účastníkom mediačného stretnutia nájsť príčinu sporu a cestu, ako sa z neho dostať.

Ak  sa na prvom mediačnom stretnutí zúčastneným stranám nepodarí nájsť spoločné prijateľné východisko,  ale sú ochotné ďalej pokračovať v hľadaní, mediačné stretnutie sa ukončí a zúčastnené strany sporu si dohodnú termín ďalšieho stretnutia.

5.) Mediačná dohoda

Ak sa  účastníci mediačného stretnutia dohodli na prijateľnom riešení sporu, pristúpi mediátor k spísaniu mediačnej dohody.

Obsahom mediačnej dohody sú jasne a zrozumiteľne definované jednotlivé body, ktoré viedli k vyriešeniu sporu, tak aby boli uspokojené potreby zúčastnených strán sporu.

Mediačná dohoda musí byť vyvážená, reálna, konkrétna, časovo vymedzená, dosiahnuteľná, jasná, jednoznačná, zrozumiteľná a čitateľná.

Podpísaním tejto dohody je mediačný proces ukončený a úloha mediátora ukončená.

Spísaná a podpísaná mediačná dohoda zaväzuje jej účastníkov plniť povinnosti ku ktorým sa v nej zaviazali.

V mediačnej dohode si zúčastnené strany môžu dohodnúť aj tzv. poistku, t.j.  čo nastane v prípade, ak niekto z účastníkov tejto dohody nebude dodržiavať resp. plniť jej obsah.

Právne účinky platnej a záväznej dohody môžu byť rozšírené o možnosť oprávnenej strany podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie.

Predpokladom toho, aby bolo možné dovolávať sa takýchto účinkov dohody, je jej spísanie vo forme notárskej zápisnice alebo jej schválenie ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom, podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

Vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k deťom ako aj v otázkach výživného je potrebné, aby bola dohoda schválená súdom, aby bola exekučným titulom.