Cenník mediačných služieb

Výkon činnosti mediátora je podľa ust. § 4 ods.1 zákona o mediácii podnikaním a mediátorovi za výkon jeho činnosti prináleží odmena.

Výška odmeny mediátora a spôsob jej určenia je súčasťou Dohody o začatí mediácie, ktorá sa uzatvára písomne pred začatím mediácie.

Zúčastnené strany sa dohodnú, kto a v akej výške mediáciu zaplatí. Môže to byť len iniciátor mediácie alebo sa o náklady podelia zúčastnené strany.

Základné služby

Úvodná konzultácia v sídle mediačnej kancelárie v rozsahu 30-60 minút zadarmo
Úvodná konzultácia mimo sídla kancelárie podľa dohody
Jednorázový poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie (prevzatie a preštudovanie prípadu, príprava podkladov a materiálov pre mediačné konanie, pozvánka na mediačné stretnutie pre druhého účastníka vrátane poštovných a telekomunikačných výdavkov, tlač ) 40,- €
Vyhotovenie potvrdenia o odmietnutí mediácie druhou stranou pre účely ďalšieho súdneho konania 15,-€
Vyhotovenie potvrdenia o skončení mediácie 15,-€
Vyhotovenie potvrdenia o účasti na mediácii osobám prizvaným k mediácii 15,-€
Iné konzultácie a poradenstvo v rámci predmediačnej prípravy podľa dohody
Poplatok za vyhotovenie odpisu listiny/kópie listiny zo spisu 1,50,- €/za každú stranu
Spísanie záverečnej správy o tom, že strany sa dohodli, že ďalej nebudú pokračovať v mediácií  20,- €
Právne úkony súvisiace s mediáciou, za každý PÚ ( spísanie mediačnej dohody, dodatkov k mediačnej dohode, iné..) 40,-€

Občiansky sektor

FO – nepodnikatelia ( susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory, majetkové spory a iné občianskoprávne spory)

rodinné spory 40 € / za každú začatú hodinu
susedské spory 40 € / za každú začatú hodinu
nemajetkové občianske spory 60 € / za každú začatú hodinu
majetkové občianske spory

 • do 1.660,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa
60 € / za každú začatú hodinu
majetkové občianske spory

 • nad 1.660,- €
100 €/ za každú začatú hodinu

Súkromný podnikateľský sektor

Fyzické osoby -podnikatelia  a právnické osoby

nemajetkové spory :

 • fyzické osoby – podnikatelia
60 €/ za každú začatú hodinu
nemajetkové spory :

 • právnické osoby – podnikatelia
80 € / za každú začatú hodinu
majetkové spory:

 • do 1.660,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa
100 € / za každú začatú hodinu
majetkové spory:

 • nad 1.660,- €
150 € / za každú začatú hodinu

Štátny sektor

Fyzické osoby – nepodnikatelia, FO- podnikatelia, PO – podnikatelia ( štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu  a vzdelávanie, pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

nemajetkové spory 70 €/ za každú začatú hodinu
pracovné spory 50 €/ za každú začatú hodinu
majetkové spory:

 • do 1.660,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie
  nie je známa
60 €/ za každú začatú hodinu
majetkové spory:

 • nad 1.660,- €
100 €/ za každú začatú hodinu

Doplňujúce informácie k cenníku

 • K uvedeným cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH.
 • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného sedenia.
 • Okrem odmeny má mediátor právo na úhradu výdajov spojených s mediáciou, najmä úhradu poštovného, telekomunikačných nákladov, cestovného a iných preukázateľných nákladov, s čím sú účastníci sporu oboznámení.
 • Predmediačnú činnosť hradí v plnej výške žiadateľ o riešenie sporu mediáciou, a to na základe účtovného dokladu vystaveného mediátorom.
 • Poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie uhradený klientom alebo klientmi sa v prípade odmietnutia riešiť spor mediáciou zo strany respondenta (druhej strany sporu) nevracia.
 • Pri kombinácii účastníkov mediácie rôznej právnej subjektivity sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje 1/2 súčtu jednotlivých sadzieb.
 • Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.
 • Spôsob platby sa určí na základe dohody najčastejšie platbou v hotovosti, príp. prevodom na bankový účet mediátora.
 • Mediátor má nárok na odmenu bez ohľadu na výsledok mediácie.
 • Nakoľko jednou zo základných zásad mimosúdneho riešenia sporov (mediácie) je dobrovoľnosť, strany zúčastnené na mediácii berú na vedomie, že mediátor nezodpovedá za prípadnú neúčasť ktorejkoľvek zo strán zúčastnených na mediácii na mediačnom konaní, ako ani za ukončenie mediácie bez dosiahnutia dohody.
 • Začiatok a skončenie mediácie sa vyznačujú zápisom v Knihe mediácii, okrem toho sa vyznačujú v zápisnici/ záverečnej správe, ktorá korešponduje s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou.
 • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda alebo zápis – pred začatím mediačného konania.
 • V prípade, že sa na žiadosť zúčastnených strán dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, bude vyhotovovať následne  vo forme ustanovenej príslušným zákonom ako vykonateľný (exekučný) titul, popri odmene mediátora vzniknú náklady na úhradu ceny za vyhotovenie notárskej zápisnice (výšku stanovuje vyhláška o odmenách a náhradách notárov), na poplatok za schválenie zmieru na súde (výšku stanovuje zákon o súdnych poplatkoch) alebo na poplatok za schválenie zmieru na rozhodcovskom súde (v zmysle cenníka rozhodcovského súdu).

Tento Sadzobník poplatkov za poskytovanie mediačných služieb je platný a účinný od 1.2.2020.