Ktoré spory Vám pomôžeme v našej kancelárii vyriešiť mediáciou?

Mediácia ako alternatívna možnosť riešenia sporov sa nevyužíva pri všetkých typoch sporov. Zákon presne vymedzuje, v ktorých oblastiach je možné mediáciu využiť.

Prostredníctvom mediácie je možné úspešne vyriešiť predovšetkým spory, ktoré vznikli z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov.

Ak ste si nie istý, či vašu situáciu možno riešiť  formou mediácie, najlepšie je samozrejme rovno sa obrátiť na našu kanceláriu telefonicky alebo e-mailom. Po krátkom opísaní problému, počas úvodnej konzultácie mediátor vie posúdiť, či  spor je možné riešiť mediáciou alebo nie.

Kontaktujte nás, ak potrebujete pomôcť riešiť situáciu najmä ohľadom:

Rodinné spory

 • rozvod/ rozchod  a úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode
 • striedavá starostlivosť
 • vyživovacia povinnosť  detí voči rodičom
 • ostatné vyživovacie povinnosti (medzi manželmi, inými príbuznými a podobne)
 • výživné na manžela/manželku
 • výživné na rozvedeného manžela/maželku
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • konflikt medzi generáciámi

Občianske spory

 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • dedičské spory
 • spory plynúce z prevodu nehnuteľností (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, vecné bremená)
 • nájomné vzťahy
 • spory zo zmlúv v prípade darovania, pôžičky, výpožičky, nájmy, podnájmu
 • spory medzi veriteľmi a dlžníkmi a zaplatenie pohľadávok
 • spory o náhradu škody
 • bezdôvodné obohatenie

Susedské spory

 • spoločenstvá vlastníkov domov (podmienky, údržba majetku)
 • susedské otázky (hluk, domáce zvieratá, parkovanie, upratovanie)
 • mládež (konflikty so staršími spoluobčanmi, konflikty s inštitúciami)
 • konflikty medzi občanmi a susedskými inštitúciami ako sú školy a cirkev
 • chodenie po cudzom pozemku, poškodenie cudzieho majetku, rušenie nočného kľudu

Obchodné spory

 • pri sporoch v prípade odstúpenia od zmluvy, omeškania, ručenia a pod.
 • pri sporoch z kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní a pod.
 • zaplatenie pohľadávok
 • neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa
 • porušenie obchodného tajomstva
 • spory medzi spoločnosťami
 • spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi/ členmi obchodných spoločností a družstiev
 • spory o náhradu škody

Pracovné spory

 • spory vyplývajúce z pracovného pomeru
 • spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • spory súvisiace s plnením vyplývajúcim z kolektívnej zmluvy
 • spory týkajúce sa personálnych otázok, diskriminácie na pracovisku, mobbing, bossing
 • spory týkajúce sa úhrady mzdy a príspevkov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • spory týkajúce sa náhrady škody

Mediácia na školách

 • narušenie vzťahu: učiteľ – žiak, rodič – učiteľ, spolužiak – spolužiak, učitelia – riaditeľ
 • šikanovanie, problémový žiak
 • nezhody medzi učiteľmi