Aké má mediácia výhody oproti súdnemu konaniu?

Kľúčovou výhodou mediácie je predovšetkým tá skutočnosť, že v porovnaní so súdnym konaním ju máte pod kontrolou a o Vašich záujmoch a potrebách si rozhodujete len Vy a nie tretie strany.

Oproti súdnemu konaniu, kde je celý proces zdĺhavý  jednak kvôli nedostatočne rýchlemu riešeniu sporov, dlhým prieťahom a množstvu prerokovávaných vecí,  kde začiatok súdneho procesu môže nastať aj niekoľko mesiacov po podaní podnetu na súd, mediácia môže začať prakticky hneď po oslovení mediátora.

Mediátor je nestranná osoba, ktorá v mediácii zastupuje obe zúčastnené strany sporu súčasne, nie ako napr. advokát, ktorý obhajuje prioritne záujmy svojho klienta. Pre mediátora sú klienti obe zúčastnené strany.

Mediácia má oproti súdnemu konaniu kvantum pozitív a to:

Mlčanlivosť

 • mediátor je povinný zachovať absolutnú mlčanlivosť o všetkých informáciách a skutočnostiach, ktoré sa počas priebehu mediácie dozvie, pričom tejto mlčanlivosti ho môžu zbaviť jedine zúčastnené strany

Flexibilita

 • strany sporu samé navrhujú možné riešenia, ktoré obom vyhovujú
 • prebieha najčastejšie v mediačnej kancelárii a v termínoch dohodnutých stranami sporu
 • ak majú zúčastnené strany sporu problém v komunikácii, mediátor má možnosť  využiť rokovanie s každou stranou sporu osobitne

Dôvernosť

 • informácie získané v priebehu mediácie zostávajú dôverné a zúčastnené strany  ako aj samotný mediátor sú povinní zachovávať  o nich mlčanlivosť

Diskrétnosť

 • mediátor, ako aj zainteresované strany sú v rámci mediačného konania viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o tom, čo odznelo na mediácii
 • ak sa strany sporu nedohodnú inak, mediátor nemôže v danom spore svedčiť na súde ako svedok
 • mediácia je neverejný proces, čiže okrem mediátora a zúčastnených strán sa na nej môžu zúčastniť len tie osoby, s ktorými súhlasia samotné zúčastnené strany a aj mediátor

Dobrovoľnosť

 • účastníci sporu musia s mediačným konaním súhlasiť, inak nie je mediácia možná
 • jedna z kľúčových podmienok mediácie, ktorá sprevádza celý mediačný proces od jeho začatia až do podpísanie mediačnej dohody
 • osoby zúčastnené na mediácii majú možnosť ukončiť mediačný proces v ktorejkoľvek jeho etape aj bez uzatvorenia dohody

Finančná výhodnosť

 • celkové finančné náklady sú výrazne nižšie oproti súdnemu konaniu alebo právnemu zastúpeniu a strana sporu vopred vie ako bude pre ňu mediačný proces po finančnej stránke nákladný
 • v závislosti od druhu konfliktu Vám môže ušetriť niekoľko stoviek až tisíc EUR
 • navyše ak sa už začalo súdne konanie, ale spor sa podarí urovnať mediáciou, vráti sa časť súdnych poplatkov

Rýchlosť

 • možnosť účastníkov sporu dohodnúť sa už na prvom mediačnom stretnutí
 • strany sporu nemusia čakať na vytýčenie pojednávania ako je to pri súdnom konaní, ale spor môžu začať riešiť okamžite

Možnosť výberu mediátora

 • v porovnaní so súdnym konaním, kde strany výber sudcu ovplyvniť nemôžu, práve pri mediácii majú možnosť voľby si mediátora samé vybrať

Neverejnosť

 • mediačného stretnutia sa zúčastňujú len strany sporu, resp. ich právni zástupcovia, ak sa s mediátorom nedohodnú inak

Časová výhodnosť

 • dĺžka mediačného procesu sa počíta na niekoľko dní, týždňov, max. však 6 mesiacov
 • je možne ju začať  ihneď, ako o ňu strany sporu prejavia záujem
 • v jednoduchších prípadoch sa podarí dosiahnuť mediačnú dohodu už na prvom mediačnom stretnutí

Neformálnosť

 • mediácia napriek istým pravidlám a zásadám je procesom maximálne sa prispôsobujúcim potrebám jeho zúčastneným stranám
 • mediácia nemá lehoty, ktoré strany sporu musia striktne dodržiavať
 • strany sporu majú možnosť svojím súhlasom ovplyvňovať, kto bude do mediácie prizvaný, ako osoba , ktorá sa môže vyjadrovať k predmetu sporu
 • mediátor nevynáša rozhodnutie, ani nerozhoduje spor sám
 • celý priebeh a forma mediácie závisí od dohody zúčastnených strán sporu s mediátorom ako a kde bude celá mediácia prebiehať, najčastejšie je to však v kancelárii mediátora

Nezávislosť a nestrannosť

 • mediátor musí byť osoba, ktorá spĺňa všetky požiadavky podľa platnej legislatívy
 • mediátor nemá mať žiadny vzťah k osobám sporu alebo k predmetu sporu, okrem prípadu, že sa zúčastnené strany s mediátorom nedohodnú inak
 • mediátor nemá voči stranám predsudky, nie je zaujatý, ani nepodporuje žiadnu zo strán a zabezpečuje, aby sa strany podieľali na riešení svojho konfliktu rovným dielom
 • mediátor nepodporuje tvrdenia jednej strany, ale rešpektuje názory oboch strán

Rovnoprávnosť účastníkov sporu

 • zúčastnené strany sú si rovnocenné, žiadna nemá vyššie postavenie
 • s mediáciou musia súhlasiť obe zúčastnené strany
 • nie je tu víťaz, ani porazený, ale platí princíp ukončenia sporu ,,WIN-WIN“ (víťaz-víťaz)

Nezhoršujú sa vzťahy medzi stranami sporu

 • na rozdiel od súdneho konania nenarúša budúce vzťahy, dokonca môže dať rozhodujúci imlupz k ich rozvíjaniu, ak sú strany nútené v budúcnosti nejakých spôsobom spolupracovať alebo komunikovať

Možnosť oddelenej mediácie

 • v prípade, že sú zúčastnené strany rozhádané a nemôžu vôbec spolu komunikovať, ale sú ochotné riešiť spor dohodou, je možné mediáciu viesť oddelene s každým účastníkom

Efektívnosť

 • efektívne riešenie situácie tak, ako to vyhovuje zainteresovaným  účastníkom konania
 • na vyriešení sporu sa v mediačnom konaní podieľajú účastníci konania rovnakým dielom