Čo je mediácia a komu môže pomôcť?

Mediácia je spôsob mimosúdneho riešenia sporov, pričom ide o najhumánnejšiu cestu urovnania konfliktu, ktorou sa vo väčšine prípadov podarí dosiahnuť prijateľnú dohodu, ktorá je  akceptovateľná pre všetky zúčastnené strany na mediácii.

Mediátor v celom mediačnom konaní vystupuje ako nestranná, nezávislá, nezaujatá osoba, nie je však v pozícii sudcu, ale jeho cieľom je zmieriť strany sporu tak, aby sa vyhli často zdĺhavému a aj finančne veľmi náročnému súdnemu konaniu.

Ak sa rozhodnete svoj konflikt  vyriešiť prostredníctvom mediácie, namiesto súdneho konania, ušetríte nielen svoj čas, ale aj peniaze. Ako bonus pre Vás bude tiež zachovanie slušných a korektných vzťahov s druhou stranou mediácie.Na stretnutí s mediátorom:

⇒ zúčastnené strany sú aktívnym účastníkom a nečakajú, ako rozhodne ich spor niekto autoritatívne za nich

⇒ na mediačnom stretnutí majú obidve strany sporu dostatočný priestor a čas, aby dokázali vyjadriť, v čom vidia problém a akým spôsobom by bolo ideálne a prijateľné daný problém vyriešiť

⇒ navrhujú riešenia smerujúce k dohode tak, aby bola akceptovateľná pre obidve strany sporu
Veľkým plusom mediácie je, že mení súperenie na  vzájomnú spoluprácu rozhádaných strán. Tým, že strany si hľadajú spoločne budúce prijateľné riešenia ich sporu, dochádza k zlepšeniu obojstrannej  komunikácie, čo vo výslednom dôsledku robí z nepriateľov opäť priateľov alebo aspoň vytvára opäť priestor pre možné korektné vzťahy aj do budúcnosti,  pretože kde je vôľa tam je aj cesta.

Mediácia umožňuje nahliadnuť do „zákulisia“ druhej strany a pochopiť problém aj z tej druhej strany a pokúsiť sa nájsť spoločnú reč, čo pri súdnych konaniach takúto možnosť  strany nemajú.

V prípade, že sa mediáciou nepodarí dosiahnuť konsenzus medzi zúčastnenými stranami, vždy je možnosť pokračovať  v riešení ich sporu súdnou cestou a zároveň počas trvania mediácie dochádza  aj k tzv. spočívaniu lehôt, čiže strany nestratia možnosť obrátiť sa na súd, nakoľko lehoty na podanie žaloby počas mediácie neplynú.

Mediácia ako metóda mimosúdneho urovnania je vsadená do právneho systému SR a upravuje ju zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov.

Zúčastnené strany sporu zvyknú využívať mediáciu najmä vtedy, ak:

 • je tu určitý priestor na hľadanie dohôd, ktoré by boli prijateľné pre obidve zúčastnené strany
 • sú ochotné sa vzájomne počúvať a komunikovať aspoň na minimálnej úrovni pri tzv. oddelenej mediácii cez mediátora
 • uvedomujú si, že o predmete sporu majú sami najlepší prehľad a cítia sa kompetentné tiež nájsť vhodné riešenie a aktívne sami aj o ňom rozhodnúť
 • ku sporu prispeli, majú spoločný istý pocit zodpovednosti za konflikt, sú závislé na jeho vyriešení, alebo
 • sú okolnosťami nútené komunikovať, resp. spolupracovať aj po vyriešení konfliktu alebo ak im záleží na kvalite alebo pokračovaní vzájomného vzťahu
 • neposledným dôvodom pre voľbu mediácie je aj jej menšia časová i finančná náročnosť oproti súdnemu konaniu

Je zrejmé, že mediáciou nie je vhodné a ani možné riešiť všetky druhy sporov. Prípady nevhodné na mediáciu:

 • keď čo i len jedna strana nemá záujem na riešení konfliktu formou mediácie
 • keď čo i len jedna strana nie je ochotná vzájomne komunikovať, aj keď len cez mediátora
 • keď niektorá zo strán sporu nechce poskytnúť všetky potrebné informácie
 • medzi stranami nie je produktívna diskusia ani po oddelených rozhovoroch
 • ak je nerovnosť medzi účastníkmi
 • keď niekto z účastníkov nie je spôsobilý na právne úkony
 • kde rozhodnutie o riešení sporu mediáciou urobila autorita
 • kde jeden z partnerov má strach z toho druhého
 • kde ide o dlhodobé hlboké emocionálne vzťahové krízy
 • kde sú prípady spojené so závislosťou na návykových a omamných látkach
 • kde trestné stíhanie nie je podmienené súhlasom poškodeného
 • kde ide o šikanovanie
 • kde sú predmetom sporu základné ľudské práva
 • kde jedna zo strán nie je schopná zvládať svoje správanie, napr. pre vážne psychické problémy
 • kde je tendencia porušenia zákona alebo zákonov
 • kde má mediátor morálne zábrany alebo predsudky

Výhody mediácie

Za zúčastnené strany nerozhoduje sudca, ale zúčastnené strany rozhodujú o spore sami a tým aj preberajú zodpovednosť za konflikt.

↓↓↓

Pružnosť. Výsledok súdu sa musí striktne dodržiavať a nedá sa operatívne meniť.

↓↓↓
Zlepšenie medziľudských vzťahov.

↓↓↓
Čas. Kým súdy sú zaťažené, mediácia dokáže konflikt rýchlo riešiť.

↓↓↓
Cena. Mediácia je oproti súdnemu konaniu lacnejšia.

Účinky mediácie

Začatím mediácie sa plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt preruší.

↓↓↓

Ak je výsledkom mediácie dohoda, strany jej vykonateľnosť môžu poistiť podaním návrhu na súdny výkon rozhodnutia alebo na vykonanie exekúcie. Na to musí mať dohoda formu notárskej zápisnice alebo byť schválená ako zmier.