JUDr. Silvia Kompanová

Vzdelanie:

  • 2010 – Právnická fakulta Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici, titul Mgr.
  • 2013 – Právnická fakulta UK v Bratislave – Rigorózna skúška, titul JUDr.
  • 2014 – Slovenská komora exekútorov v Bratislave – Exekútorská skúška
  • 2019 – Odborná skúška mediátor

V minulosti pôsobila v rámci Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. na pozícii právnik.

JUDr. Silvia Kompanová je zapísaná v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR  pod ev. č. 1952 a mediáciu vykonáva ako samostatný mediátor od roku 2019.

Mediačné služby sú poskytované mediátorkou predovšetkým v sídle kancelárie mediátorky.

Mediátorka vedie mediačné sedenia v slovenskom jazyku a nerieši mediáciu v spotrebiteľských sporoch.